Powrót  | Drukuj  | Powiększ  | Zmniejsz 

Regulamin loterii audioteksowej "Jesienna loteria RMF 2016"

I. Nazwa Loterii Audioteksowej.
Loteria audioteksowa, zwana w dalszej części „Loterią", przeprowadzana jest pod nazwą „Jesienna loteria RMF 2016".

II. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
2.1. Podmiotem urządzającym Loterię (zwanym dalej „Organizatorem") jest Audiotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Motorowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117466, REGON 015211455.

III. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
3.1. Loteria „Jesienna loteria RMF 2016" urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

IV. Czas trwania Loterii
4.1. Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 18 kwietnia 2017r.

4.2 Wyłanianie zwycięzców Loterii odbywa się w każdy z poniższych dni:
10.08.2016 - 13.08.2016,
16.08.2016 - 20.08.2016,
22.08.2016 - 27.08.2016,
29.08.2016 - 03.09.2016,
05.09.2016 - 10.09.2016,
12.09.2016 - 17.09.2016,
19.09.2016 - 24.09.2016,
26.09.2016 - 01.10.2016,
03.10.2016 - 08.10.2016,
10.10.2016 - 15.10.2016,
17.10.2016 - 22.10.2016,
24.10.2016 - 29.10.2016,
02.11.2016 - 05.11.2016,
07.11.2016 - 10.11.2016,
14.11.2016 - 19.11.2016,
21.11.2016 - 26.11.2016,
28.11.2016 - 02.12.2016,
05.12.2016 - 09.12.2016,
12.12.2016 - 16.12.2016,
19.12.2016 - 23.12.2016, najpóźniej o godz. 18:00.

V. Obszar, na którym urządzana jest Loteria.
5.1. Loteria przeprowadzana jest na terenie całego kraju.

VI. Wartość puli nagród i rodzaje nagród.
6.1. Łączna pula nagród w Loterii wynosi nie więcej niż: 6 340 000,00 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych) brutto i nie mniej niż 88 000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto.

6.2. W Loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:

6.2.A. nagrody Finału Edycji w postaci albo nagród rzeczowych, albo nagród pieniężnych, albo „tajemniczych nagród jesiennych", przy czym:
- wartość pojedynczej nagrody rzeczowej wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
- wartość pojedynczej nagrody Finału Edycji w postaci nagrody pieniężnej wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
- wartość pojedynczej nagrody Finału Edycji w postaci „tajemniczej nagrody jesiennej" wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.

Wybór rodzaju nagród Finału Edycji dokonywany jest przez Organizatora.
Nagroda Finału Edycji przyznawana jest w wypadku wskazanym w punkcie 9.5 Regulaminu;

6.2.B. nagrody gwarantowane, w postaci albo nagrody pieniężnej albo nagrody rzeczowej, której wartość w okresie od 10.08.2016r. do dnia 31.11.2016r. wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, a w okresie od 1.12.2016r. do dnia 23.12.2016r. nie mniej niż 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, przyznawanej w wypadkach wskazanych w punkcie 9.11.A Regulaminu albo w punkcie 9.11.B Regulaminu; Wartość nagrody gwarantowanej ustalana jest przez Organizatora.

6.2.C. nagrody Dodatkowe w postaci nagród rzeczowych, np.: sprzętu elektronicznego (w szczególności telewizory, laptopy, tablety) o jednostkowej wartości nie mniejszej niż 400,00 zł (czterysta złotych) brutto, lub nagród pieniężnych o jednostkowej wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto (wartość tej nagrody jest ustalana przez Organizatora), lub „tajemniczych nagród Loterii" o jednostkowej wartości nie mniejszej niż 400,00 zł (czterysta złotych) brutto każda.
Nagroda Dodatkowa przyznawana jest osobie wylosowanej zgodnie z punktem 10.1 Regulaminu.

6.2.D. Nagrody Bonusowe przyznawane są w wypadkach wskazanych w punkcie 9.14 Regulaminu.

6.2.E. Nagrody Specjalne o jednostkowej wartości nie mniejszej niż 1 000 zł (jeden tysiąc złotych brutto) przyznawane w sytuacji opisanej w punkcie 9.12 Regulaminu.

6.3. Wszystkie nagrody w Loterii przyznawane są przez przedstawiciela Organizatora z puli nagród Loterii.

6.4. Nagrody nieprzydzielone i niewydane podczas Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora.

6.5. Każdy Zwycięzca po wygraniu nagrody jest informowany w terminie 21 dni o sposobie jej odbioru, zgodnie z punktem 12.2 Regulaminu.

6.6. Nagrody w Loterii w żadnym wypadku nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, np.: nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na jakąkolwiek kwotę pieniężną.

VII. Uczestnicy w Loterii
7.1. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej: „Uczestnikiem") może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Polski lub przebywająca w okresie trwania Loterii na terytorium Polski, która posiada adres do doręczeń na terytorium Polski. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy: Organizatora, a także Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., Wydawnictwo Bauer sp. z o.o., sp. k. Multimedia sp. z o.o. oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.2. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

7.3. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Loterii jest Organizator, czyli Audiotex Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul Motorowej 1.

7.4 Dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Loterii przez Organizatora Loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Imię, oraz miejscowość zamieszkania Zwycięzcy publikowane są na liście zwycięzców (www.rmf.fm oraz www.audiotex.pl). Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

7.5 Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Audiotex Polska Sp. z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

7.6 Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Loterii na zasadach przewidzianych w przypisie artykułu 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. Warunki udziału w Loterii
8.1. Warunkiem udziału w Loterii jest wysłanie w dniach od 10 sierpnia 2016 r. do 23 grudnia 2016r. do godz. 16.30 zwanego dalej „Okresem Zgłoszeń", SMS-a ze zgłoszeniem do Loterii na numer zgłoszeniowy tj. 7252, o treści zawierającej imię albo inne słowo podane na www.rmf.fm lub na stronach www.rmf24.pl, i/lub www.rmfmaxxx.pl, i/lub www.interia.pl, i/lub www.audiotex.pl, i/lub www.wp.pl, i/lub www.gadu-gadu.pl, i/lub www.youtube.pl, i/lub www.ipla.pl, i/lub www.kinoplex.pl, i/lub www.vod.tvp.pl, i/lub www.onet.pl, lub podczas audycji dotyczącej Loterii w Radiu RMF FM i/lub RMF MAXXX.

8.2. Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a na numer 7252 wynosi 2 zł netto + 23%VAT tj. 2,46 zł brutto.

8.3. SMS przesłany na numer 7252, stanowi jednocześnie zgłoszenie udziału w Loterii, pod warunkiem, że treść SMSa zawiera imię albo inne słowo podane w sieci internet na stronach podanych w punkcie 8.1 Regulaminu lub w Radiu RMF FM i/lub RMF MAXXX, przy czym zgłoszenie poprzez SMS bierze udział w Loterii, jeżeli SMS został otrzymany przez Organizatora (zarejestrowany w jego systemie rejestrującym) w czasie wskazanym w pkt. 8.1 i 9.8 Regulaminu.

8.4. Każdy kolejny SMS wysłany na numer 7252 to kolejne zgłoszenie udziału w Loterii.

8.5. Każde zgłoszenie do Loterii jest przez Organizatora Loterii potwierdzone zwrotnym SMS-em, przesłanym niezwłocznie po jego zanotowaniu przez system rejestrujący Organizatora. Schemat treści komunikatów zwrotnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zwrotny SMS wysyłany do Uczestnika zawiera też informację o tym kto jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się Regulamin, oraz że w Loterii mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat, podany jest także koszt SMS-a.

8.6. Każdy wysłany SMS to odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagród w Loterii. Uczestnik może zgromadzić większą liczbę szans do każdego z losowań w danej Edycji poprzez wysłanie większej liczby zgłoszeń za pośrednictwem systemu SMS lub poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem systemu SMS w ramach specjalnych akcji bonusowych ogłaszanych przez Organizatora (zwanych dalej: „Rundami Bonusowymi"). Organizator nie jest zobowiązany do wprowadzenia Rund Bonusowych. O ich wprowadzeniu decyduje Organizator.

8.7. Runda Bonusowa polega na możliwości wysłania SMS-a do Loterii, którego wysłanie daje Uczestnikom Loterii możliwość zwiększenia szansy na wylosowanie numeru Uczestnika w danym dniu Loterii poprzez zwielokrotnienie w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadzącej te zgłoszenia numeru telefonu Uczestnika, na który wysłano SMS-a z powiadomieniem o Rundzie Bonusowej. SMS-y wysłane w ramach Rundy Bonusowej (dodatkowe szanse) biorą udział w losowaniu na zasadach wskazanych w punkcie 9.8 Regulaminu.

8.8. O możliwości zdobycia dodatkowych szans w ramach Rundy Bonusowej Organizator informuje Uczestników, albo za pomocą komunikatu w zwrotnym SMSie wysłanym na wybrane numery telefonów, z których wcześniej zarejestrowano zgłoszenie albo za pośrednictwem komunikatu podanego przez prowadzącego program Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX. Wysłanie przez Uczestnika SMS-a o treści: „RMF.STOP" na numer 8065 (wysłanie SMSa jest bezpłatne), powoduje, że Organizator (w okresie czasu nie dłuższym niż 1 godzina od daty otrzymania SMSa przez Organizatora) zaniecha wysyłania informacji o Rundzie Bonusowej (z wyłączeniem sytuacji, na które mają wpływ problemy techniczne niezależne od Organizatora), chyba że Uczestnik dokona nowego zgłoszenia do Loterii. Wysłanie SMS-a o treści: „RMF.STOP" nie wpływa na udział dokonanego zgłoszenia w Loterii w losowaniu nagród.

8.9. W przypadku:
a) organizowania przez Organizatora Rundy Bonusowej za pomocą komunikatu w zwrotnym SMSie, każdy Uczestnik, który wziął udział w Loterii (i nie przesłał SMS-a o treści „RMF.STOP"), może otrzymać zwrotnego SMS-a zawierającego komunikat o:
- czasie trwania Rundy Bonusowej,
- liczbie dodatkowych szans możliwych do zdobycia, a tym samym zwiększenia szansy na wylosowanie w danej Edycji,
- Kodzie (słowie), jaki należy umieścić w treści SMS-a, aby dokonać danego zgłoszenia.
Treść komunikatów zwrotnych dotyczących Rundy Bonusowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

b) organizowania przez Organizatora Rundy Bonusowej za pomocą komunikatu podanego na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX, w którym prowadzący wskazuje:
- czas trwania Rundy Bonusowej,
- liczbę dodatkowych szans możliwych do zdobycia, a tym samym zwiększenia szansy na wylosowanie w danej Edycji,
- Kod zwany dalej „Kodem" (słowo) jaki należy umieścić w treści SMS-a, aby dokonać zgłoszenia.

8.10. Prawidłowe zgłoszenie w ramach Rundy Bonusowej powoduje zwiększenie szansy na wylosowanie numeru Uczestnika poprzez zwielokrotnienie w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadzącej te zgłoszenia numeru telefonu Uczestnika, z którego dokonane jest zgłoszenie w ramach Rundy Bonusowej o następujące wartości dodatkowych szans: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 albo ich wielokrotność tzn., że: informacja w komunikacie zwrotnym SMS lub komunikacie ogłoszonym na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX, o możliwości zwiększenia szansy o np.: 20 oznacza, że numer Uczestnika jest zwielokrotniony 20 razy, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do Rundy Bonusowej, w czasie wskazanym w SMSie zwrotnym lub czasie wskazanym w komunikacie ogłoszonym na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX.

8.11. W wypadku gdy Uczestnik, w związku z uzyskaniem informacji o możliwości dokonania zgłoszenia w ramach Rundy Bonusowej, a tym samym zdobycia dodatkowych szans na wylosowanie w ramach Loterii:
a) nie dokonał zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z punktem 8.1 Regulaminu, w dniu podania komunikatu i następnie dokona zgłoszenia w ramach Rundy Bonusowej zgodnie z komunikatem podanym przez Organizatora, (tj. zamieścił prawidłowy Kod i dochował czasu trwania Rundy Bonusowej), wówczas zgłoszenie do udziału w Loterii
i numer ten jest zwielokrotniony w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadzącej zgłoszenia udziału w Loterii;
b) nie dokonał zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z punktem 8.1 Regulaminu, w dniu podania komunikatu i następnie wyśle SMS-a, ale nie dochowa czasu trwania Rundy Bonusowej, SMS stanowi zgłoszenie do udziału w Loterii, jednakże numer ten nie jest zwielokrotniony w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadzącej zgłoszenia udziału w Loterii,
c) dokonał zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z punktem 8.1 Regulaminu, w dniu podania komunikatu i następnie wyśle SMS-a, ale nie dochowa czasu trwania Rundy Bonusowej, SMS stanowi zgłoszenie do udziału w Loterii, jednakże numer ten nie jest zwielokrotniony w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadzącej zgłoszenia udziału w Loterii.

W wypadku wpisania błędnie Kodu w komunikacie o Rundzie Bonusowej (z wyjątkiem błędów polegających na dodaniu do kodu znaków diakrytycznych) SMS podlega dyskwalifikacji.

8.12. Zgłoszenie do Rundy Bonusowej następuje poprzez wysłanie SMS-a na numer 7252. Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a w ramach Rundy Bonusowej wynosi 2 zł netto, tj. 2,46 zł brutto (niezależnie od operatora).

8.13. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w odpowiedzi na zgłoszenie, w każdym dniu trwającej Loterii pięciu dodatkowych SMS-ów zawierających informację o bieżących szczegółach trwającej Loterii. W każdym dniu trwającej Loterii Organizator zastrzega sobie również prawo do możliwości maksymalnie pięciokrotnego nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informacje o Loterii. Nawiązanie w/w kontaktu telefonicznego nie stanowi formy zgłoszenia do Loterii, a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku, gdy Uczestnik Loterii nie jest zainteresowany otrzymywaniem powyższych, dodatkowych informacji, może wysłać SMS-a o treści: „RMF.STOP" na numer 8065 (SMS jest bezpłatny), w następstwie którego, Organizator zaniecha (w okresie czasu nie dłuższym niż 1 godzina od daty otrzymania SMSa przez Organizatora) wysyłania dodatkowych informacji i nawiązywaniem połączeń telefonicznych, (z wyłączeniem sytuacji, na które mają wpływ problemy techniczne niezależne od Organizatora) chyba że Uczestnik ponownie przystąpi do Loterii. Wysłanie SMS-a o treści: „RMF.STOP" nie wpływa na udział dokonanego zgłoszenia w Loterii w losowaniu nagród.
Treści dodatkowych informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

IX. Zasady wyłaniania zwycięzców Edycji oraz przyznawania nagród.
9.1 W każdym dniu wskazanym w pkt 4.2 Regulaminu, odbywać się może od jednego do trzech losowań, spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń uczestnictwa w Loterii, celem wyłonienia zwycięzców nagród w Loterii. Każdy okres pomiędzy ogłaszaniem zwycięzców w Loterii, stanowi odrębną całość ze względu na treść i formę (dalej jako: Edycja).

9.2. W czasie określonym w pkt 4.2 odbywa się nie mniej niż 105 i nie więcej niż 327 Edycji.

9.3. Każda Edycja ma swój finał, który rozpoczyna się w momencie, kiedy przedstawiciel Organizatora, rozpoczyna procedurę losowania zwycięskiego numeru telefonu (zwany dalej: Finałem).

9.4. W trakcie Loterii wyłaniani są zwycięzcy Edycji (zwani dalej: Zwycięzcami Edycji).

9.5. Aby Uczestnik Loterii stał się Zwycięzcą Edycji, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
a) numer telefonu Uczestnika, z którego nastąpiło zgłoszenie do Loterii, musi zostać wylosowany przez Organizatora w Finale danej Edycji,
oraz
b) Uczestnik musi odebrać telefon od przedstawiciela Organizatora,
oraz
c) Uczestnik musi dokonać wyboru nagrody spośród przygotowanych zgodnie z punktem 9.11.A litera a) Regulaminu (albo 9.11.B litera a) Regulaminu) w danej Edycji przez Organizatora nagród Finału Edycji, z zastrzeżeniem, punktu 9.11.A litera i) Regulaminu (albo 9.11.B litera i) Regulaminu).

Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora lub w siedzibie Radia RMF FM w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, jednakże zawsze pod nadzorem członka Komisji Loterii.

Losowania odbywają się za pomocą:
- maszyny losującej, stanowiącej urządzenie do przeprowadzania losowań gier hazardowych, w szczególności loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych oraz loterii fantowych,
albo
- poprzez losowy wybór z urny losów oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer telefonu zarejestrowany w bazie danych Organizatora.
Powyższy wybór cyfr dokonywany jest tyle razy, ile jest cyfr w liczbie odpowiadającej liczbie Zgłoszeń do Loterii, np. jeżeli liczba Zgłoszeń do Loterii jest liczbą pięciocyfrową (to jest gdy ilość Zgłoszeń mieści się w zakresie od 10 000 do 99 999) to procedura losowego wyboru cyfr przeprowadzona jest pięć razy.
Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania:
- numerom telefonów w bazie danych są przyporządkowywane kolejne liczby całkowite począwszy od liczby „0",
- losowanie liczby zaczyna się zawsze od losowania cyfry najbardziej znaczącej a kończy na losowaniu cyfry jedności (np. dla liczby pięciocyfrowej zaczyna się od losowania cyfry dziesiątek tysięcy, następnie losowana jest cyfra tysięcy, następnie cyfra setek itd.)
- los oznaczony cyfrą, po jego wylosowaniu, jest ponownie umieszczany w urnie,
- jeżeli po wylosowaniu pierwszej lub kolejnej cyfry niewątpliwe będzie, że wraz z pozostałymi wylosowanymi cyframi, stworzy ona liczbę przekraczającą liczbę zgłoszeń, wówczas losowanie całej liczby jest ponawiane (np. jeśli w bazie będzie np. 15 000 zgłoszeń, a pierwszą wylosowaną cyfrą będzie cyfra "2" lub większa albo gdy pierwszą wylosowaną cyfrą będzie cyfra "1", zaś druga wylosowana cyfra będzie większa niż "5" itd.).
Wyboru metody losowania dokonuje Komisja Loterii przed losowaniem.

9.6. Zastrzega się, że identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu, z którego wysłał zgłoszenie do Loterii.

9.7. W dniach:
10.08.2016 - 13.08.2016,
16.08.2016 - 20.08.2016,
22.08.2016 - 27.08.2016,
29.08.2016 - 03.09.2016,
05.09.2016 - 10.09.2016,
12.09.2016 - 17.09.2016,
19.09.2016 - 24.09.2016,
26.09.2016 - 01.10.2016,
03.10.2016 - 08.10.2016,
10.10.2016 - 15.10.2016,
17.10.2016 - 22.10.2016,
24.10.2016 - 29.10.2016,
02.11.2016 - 05.11.2016,
07.11.2016 - 10.11.2016,
14.11.2016 - 19.11.2016,
21.11.2016 - 26.11.2016,
28.11.2016 - 02.12.2016,
05.12.2016 - 09.12.2016,
12.12.2016 - 16.12.2016,
19.12.2016 - 23.12.2016, w celu wyłaniania Zwycięzców Edycji spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń uczestnictwa w danej Edycji, dokonanych zgodnie z punktem 9.8 Regulaminu, w godzinach między 6.00 a 18.00, odbędą się losowania Zwycięzców danej Edycji. W każdym z dniu wskazanym w niniejszym punkcie może odbyć się od jednej do trzech Edycji.
Każda Edycja ma swój Finał, który rozpoczyna się w momencie kiedy przedstawiciel Organizatora rozpoczyna procedurę losowania numeru telefonu. Ogłaszanie Zwycięzców Edycji odbywa się na stronie internetowej www.rmf.fm i/lub www.audiotex.pl., w zakładce poświęconej Loterii. Jednocześnie ogłaszanie zwycięzców może odbywać się na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX.

9.8. W losowaniu nagród Edycji w danym dniu Loterii, biorą udział zgłoszenia SMS otrzymane przez Organizatora od momentu rozpoczęcia Finału ostatniej Edycji w dniu poprzedzającym dany dzień Loterii (w przypadku pierwszego dnia losowania w Loterii udział biorą zgłoszenia SMS otrzymane przez Organizatora od dnia 10.08.2016r. od godziny 00:00:01) do momentu rozpoczęcia Finału ostatniej Edycji w tym dniu, przy czym w wypadku gdy w danym dniu wyłaniania zwycięzców w Loterii Organizator przeprowadzi więcej niż jedną Edycję, zgłoszenia SMS otrzymane przez Organizatora do chwili rozpoczęcia Finału pierwszej Edycji, biorą udział w pierwszej oraz kolejnych Edycjach (jeżeli takie są rozgrywane). Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po rozpoczęciu Finału pierwszej Edycji do chwili rozpoczęcia Finału drugiej Edycji, biorą udział w drugiej i trzeciej Edycji (jeżeli jest rozgrywany). Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po rozpoczęciu Finału drugiej Edycji do chwili rozpoczęcia Finału trzeciej Edycji, biorą udział w trzeciej Edycji (jeżeli taki jest rozgrywany).

Każdy Uczestnik ma prawo wysyłać wielokrotne zgłoszenia do każdej z Edycji
w każdym dniu trwania Okresu Zgłoszeń i może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii.

9.9. Połączenia telefoniczne z wylosowanymi Uczestnikami są rejestrowane i mogą być niezwłocznie odtwarzane na antenie radia RMF FM i/lub RMF MAXXX. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania godzin Finału każdej z Edycji w zakresie czasowym podanym w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie powyższego nagrania zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika w działaniach promocyjno-reklamowych związanych z prowadzoną Loterią, przy czym nie jest z tego tytułu uprawniony do żadnego wynagrodzenia. Połączenia telefoniczne nawiązane z wylosowanymi Uczestnikami są bezpłatne.

9.10. Ustala się następującą procedurę wyłaniania Zwycięzcy Edycji:
a) losowanie każdej z Edycji prowadzone jest spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem SMS-ów, odpowiednio według pkt. 9.8 Regulaminu,
b) przed każdym Finałem danej Edycji z bazy zgłoszeń do Loterii losowane są trzy osoby: - zwycięzca - tj. Uczestnika, którego numer telefonu jest wylosowany jako pierwszy - i dwóch Uczestników rezerwowych którzy są oznaczeni numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem. Następnie przedstawiciel Organizatora dzwoni do zwycięzcy na wylosowany numer telefonu w ciągu 60 minut od chwili losowania. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń następuje w momencie wylosowania zwycięzcy i Uczestników rezerwowych. Oczekiwanie na uzyskanie połączenia każdorazowo trwa nie krócej niż do czasu uzyskania połączenia telefonicznego, ale nie dłużej niż sześć sygnałów lub do czasu usłyszenia sygnału „zajęte", a w wypadku usłyszenia innego niż „zajęte" sygnału/komunikatu o zajętości numeru nie dłużej niż 10 sekund lub włączenia się poczty głosowej lub pojawienia się komunikatu „nie ma takiego numeru" lub pojawienia się komunikatu „abonent czasowo niedostępny", „abonent poza zasięgiem" lub innego komunikatu o braku uzyskanie połączenia.

W przypadku nawiązania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą lub Uczestnikiem rezerwowym, Organizator pobiera następujące dane personalne (imię, nazwisko, nr PESEL nr i serii dowodu tożsamości).

9.11. Ustala się następującą procedurę przyznawania nagród Zwycięzcom w okresie od dnia 10.08.2016r. do dnia 30.11.2016r.:
9.11.A. pierwszej i drugiej Edycji (jeżeli jest rozgrywana):
a) w każdym dniu losowania nagród w Loterii, przed każdym Finałem Edycji, przydzielonych jest przez Organizatora od 1 (jednej) do 25 (dwudziestu pięciu) różnych nagród, spośród nagród stanowiących nagrody Edycji, według dowolnej konfiguracji nagród. Informacja o wybranych nagrodach do wylosowania w pierwszym i drugim Finale Edycji Loterii jest ogłaszana na stronie www.rmf.fm, oraz może być podana na antenie Radia RMF FM, w danym dniu Loterii. W wypadku wielości nagród Edycji w danym Finale, nagrody są oznaczone umownie w sposób odróżniający je od siebie (np. cyfrą, kolorem, opakowaniem, symbolem itp.). Pod każdym ze wskazanych oznakowań kryje się jedna z wybranych dla danego dnia Loterii nagród.
Konfiguracje nagród stanowiących nagrody danej Edycji, są określane przez Organizatora,
b) z osobą, której numer wylosowano jako pierwszy (Zwycięzca Edycji), przedstawiciel Organizatora podejmuje próbę połączenia telefonicznego,
c) w przypadku, gdy z wylosowanym Zwycięzcą Edycji nie można uzyskać bezpośredniego połączenia telefonicznego (nie odbierze telefonu, włączy się poczta głosowa, pojawi się jakikolwiek sygnał zajęcia, komunikat „abonent czasowo niedostępny", „abonent poza zasięgiem" lub inny komunikat o braku połączenie), Zwycięzca Edycji otrzymuje prawo do nagrody gwarantowanej; Nagroda gwarantowana przysługuje pod warunkiem, że późniejsza weryfikacja wykaże, iż Zwycięzca Edycji spełnia warunki określone w pkt. 7.1. Regulaminu i nie wystąpią zdarzenia opisane w punkcie 9.15 Regulaminu; W tym wypadku nie są weryfikowani uczestnicy rezerwowi;
d) w sytuacji, kiedy w trakcie wykonywania próby połączenia telefonicznego
z wylosowanym Zwycięzcą Edycji połączenie nie zostanie odebrane z powodu pojawienia się komunikatu: „nie ma takiego numeru" lub innego podobnego sugerującego brak istnienia wybieranego numeru, procedura Finału powtórzona jest w odniesieniu do kolejnego Uczestnika wylosowanego jako rezerwowy; połączenie z kolejnym rezerwowym Uczestnikiem następuje w ciągu 40 minut od chwili zaistnienia przesłanek do jego przeprowadzenia. Jeżeli, ani Zwycięzca Edycji, ani żaden Uczestnik rezerwowy nie odbierze połączenia telefonicznego, wówczas nagroda Finału Edycji nie jest przyznawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora;
e) po uzyskaniu połączenia telefonicznego z wylosowanym Zwycięzcą Edycji otrzymuje on prawo do gry o nagrodę Finału Edycji;
f) wylosowany Zwycięzca Edycji dokonuje wyboru jednej spośród przygotowanych nagród poprzez samodzielny wybór i wskazanie oznaczenia nagrody odróżniającej ją od innych (np. cyfry, koloru, symbolu, opakowania), jednakże w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od momentu, wskazanego przez przedstawiciela Organizatora jako czas wyboru nagrody, z zastrzeżeniem punktu i) poniżej;
g) w wypadku gdy Zwycięzca Edycji nie dokona wyboru nagrody Finału Edycji we wskazanym przez przedstawiciela Organizatora czasie, albo w trakcie wyboru nagrody Finału Edycji nastąpi przerwanie połączenia z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Edycji, Zwycięzca Edycji traci prawo do przypadającej w danej Edycji nagrody Finału Edycji, ale otrzymuje nagrodę gwarantowaną;
h) po dokonaniu wyboru Zwycięzca Edycji jest informowany przez przedstawiciela Organizatora, jaką uzyskał nagrodę Finału Edycji chyba, że przedstawiciel Organizatora podejmie próbę „odkupienia" od Zwycięzcy Edycji nagrody, zgodnie z punktem 9.12 Regulaminu,
i) w wypadku gdy Organizator przydzieli do danego Finału jedną nagrodę Edycji, po uzyskaniu połączenia Zwycięzca Edycji otrzymuje prawo do tej nagrody Edycji. Niezwłocznie po uzyskaniu połączenia telefonicznego Zwycięzca Edycji jest poinformowany przez przedstawiciela Organizatora, jaką uzyskał nagrodę Edycji. W razie zaistnienia sytuacji opisanej pod niniejszą literą, w odniesieniu do zasad przyznawania nagród nie obowiązują postanowienia liter d), e), f) g) i h) niniejszego punktu Regulaminu.

Z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9.11.A litera i) Regulaminu, w wypadku gdy
w trakcie rozmowy telefonicznej z wylosowanym Zwycięzca Edycji nastąpi przerwanie połączenia telefonicznego, z winy Organizatora, przedstawiciel Organizatora w ciągu 10 minut od momentu rozłączenia podejmuje próbę połączenia telefonicznego z wylosowanym Zwycięzcą Edycji. W wypadku braku uzyskania ponownego połączenia telefonicznego w powyższym czasie, wylosowany Uczestnik nie jest Zwycięzca Edycji i nagroda przechodzi do następnej Edycji w danym dniu Loterii, ale Uczestnik otrzymuje nagrodę gwarantowaną.
Niewydane nagrody w danym dniu losowania nagród w Loterii wracają do puli nagród Edycji i mogą stanowić nagrody w kolejnych dniach losowań nagród w Loterii (przy czym po zakończeniu ostatniego dnia losowania nagród w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora).
Organizator gwarantuje, że na dokonany przez Zwycięzcę Edycji wybór nagrody, zgodnie z literą f) niniejszego punktu Regulaminu, nie mają wpływu żadne czynniki zewnętrzne zależne od Organizatora.
Oznaczenie nagród, o którym mowa pod literą a) niniejszego punktu Regulaminu tj. oznaczenie w sposób odróżniający nagrody od siebie (np. cyfrą, kolorem, opakowaniem, symbolem itp.), jest ujawnione w protokole z przebiegu losowania nagród w danym dniu Loterii.

9.11.B. trzeciej Edycji (jeżeli jest rozgrywana) w okresie od 10.08.2016r. do 30.11.2016r. oraz w każdej Edycji rozgrywanej w okresie od 01.12.2016r. do 23.12.2016r.:
a) w każdym dniu losowania nagród w Loterii w okresie od 10.08.2016r. do 30.11.2016r., przed każdym trzecim Finałem Edycji a w okresie od 01.12.2016r. do 23.12.2016r. przed każdym Finałem Edycji, przydzielonych jest przez Organizatora od 1 (jednej) do 25 (dwudziestu pięciu) różnych nagród, spośród nagród stanowiących nagrody Edycji, według dowolnej konfiguracji nagród. W okresie od 10.08.2016r. do 30.11.2016r. informacja o wybranych nagrodach do wylosowania w trzecim Finale Edycji Loterii jest ogłaszana na stronie www.rmf.fm, oraz może być podana na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX, w danym dniu Loterii, a w okresie od 01.12.2016r. do 23.12.2016r. informacja o wybranych nagrodach do wylosowania jest ogłaszana na na stronie www.rmf.fm, oraz może być podana na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX w odniesieniu do każdego Finału Edycji Loterii. W wypadku wielości nagród Edycji w danym Finale, nagrody są oznaczone umownie w sposób odróżniający je od siebie (np. cyfrą, kolorem, opakowaniem, symbolem itp.). Pod każdym ze wskazanych oznakowań kryje się jedna z wybranych dla danego dnia Loterii nagród.
Konfiguracje nagród stanowiących nagrody danej Edycji, są określane przez Organizatora,
b) z osobą, której numer wylosowano jako pierwszy (Zwycięzca Edycji), przedstawiciel Organizatora podejmuje próbę połączenia telefonicznego,
c) w przypadku, gdy z wylosowanym Zwycięzcą Edycji nie można uzyskać bezpośredniego połączenia telefonicznego (nie odbierze telefonu, włączy się poczta głosowa, pojawi się jakikolwiek sygnał zajęcia, komunikat „abonent czasowo niedostępny", „abonent poza zasięgiem" lub inny komunikat o braku połączenie), Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody gwarantowanej, a procedura finału powtórzona zostanie w odniesieniu do kolejnych Uczestników wylosowanych jako rezerwowi;
Nagroda gwarantowana przysługuje pod warunkiem, że późniejsza weryfikacja wykaże, iż
Zwycięzca Edycji spełnia warunki określone w pkt. 7.1. Regulaminu i nie wystąpią zdarzenia opisane w punkcie 9.15 Regulaminu;
d) połączenie z kolejnymi rezerwowymi Uczestnikami następować będzie w ciągu 10
minut od chwili zaistnienia przesłanek do jego przeprowadzenia,
e) po uzyskaniu połączenia telefonicznego z wylosowanym Zwycięzcą Edycji otrzymuje on prawo do gry o nagrodę Finału Edycji;
f) wylosowany Zwycięzca Edycji dokonuje wyboru jednej spośród przygotowanych nagród poprzez samodzielny wybór i wskazanie oznaczenia nagrody odróżniającej ją od innych (np. cyfry, koloru, symbolu, opakowania), jednakże w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od momentu, wskazanego przez przedstawiciela Organizatora jako czas wyboru nagrody, z zastrzeżeniem punktu h) poniżej;
g) w wypadku gdy Zwycięzca Edycji nie dokona wyboru nagrody Finału Edycji we wskazanym przez przedstawiciela Organizatora czasie, albo w trakcie wyboru nagrody Finału Edycji nastąpi przerwanie połączenia z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Edycji, Zwycięzca Edycji traci prawo do przypadającej w danej Edycji nagrody Finału Edycji, ale otrzymuje nagrodę gwarantowaną;
h) po dokonaniu wyboru Zwycięzca Edycji jest informowany przez przedstawiciela Organizatora, jaką uzyskał nagrodę Finału Edycji chyba, że przedstawiciel Organizatora podejmie próbę „odkupienia" od Zwycięzcy Edycji nagrody, zgodnie z punktem 9.12 Regulaminu,
i) w wypadku gdy Organizator przydzieli do danego Finału jedną nagrodę Edycji, po uzyskaniu połączenia Uczestnik otrzymuje prawo do tej nagrody Edycji. Niezwłocznie po uzyskaniu połączenia telefonicznego Zwycięzca Edycji jest poinformowany przez przedstawiciela Organizatora, jaką uzyskał nagrodę Edycji. W razie zaistnienia sytuacji opisanej pod niniejszą literą, w odniesieniu do zasad przyznawania nagród nie obowiązują postanowienia liter d), e), f) g) i h) niniejszego punktu Regulaminu.
j) jeżeli ani Zwycięzca, ani żaden z Uczestników rezerwowych nie zostanie Zwycięzcą Edycji, wówczas nagroda Edycji nie zostanie przyznana. Niewydane nagrody w danym dniu losowania nagród w Loterii wracają do puli nagród Edycji i mogą stanowić nagrody w kolejnych dniach losowań nagród w Loterii (przy czym po zakończeniu ostatniego dnia losowania nagród w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora).

Z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9.11.B litera i) Regulaminu, w wypadku gdy
w trakcie rozmowy telefonicznej z wylosowanym Zwycięzcą Edycji nastąpi przerwanie połączenia telefonicznego, z winy Organizatora, przedstawiciel Organizatora w ciągu 10 minut od momentu rozłączenia podejmuje próbę połączenia telefonicznego z wylosowanym Zwycięzcą. W wypadku braku uzyskania ponownego połączenia telefonicznego w powyższym czasie, wylosowany Uczestnik nie jest Zwycięzcą Edycji, ale Uczestnik otrzymuje nagrodę gwarantowaną, a procedura finału powtórzona zostanie w odniesieniu do kolejnych Uczestników wylosowanych jako rezerwowi.
Organizator gwarantuje, że na dokonany przez Zwycięzcę wybór nagrody, zgodnie z literą f) niniejszego punktu Regulaminu, nie mają wpływu żadne czynniki zewnętrzne zależne od Organizatora.
Oznaczenie nagród, o którym mowa pod literą a) niniejszego punktu Regulaminu tj. oznaczenie w sposób odróżniający nagrody od siebie (np. cyfrą, kolorem, opakowaniem, symbolem itp.), jest ujawnione w protokole z przebiegu losowania nagród w danym dniu Loterii.

9.12. W wypadku uzyskania połączenia z wylosowanym w danym finale Edycji Zwycięzcą Edycji, po dokonaniu wyboru przez Zwycięzcę Edycji nagrody Finału Edycji, zgodnie z punktem 9.11.A litera f) albo 9.11.B litera f) Regulaminu, ale przed poinformowaniem go przez przedstawiciela Organizatora jaką uzyskał nagrodę Edycji, zgodnie z punktem 9.11.A litera h) albo 9.11.B litera h) Regulaminu, przedstawiciel Organizatora może zaproponować Zwycięzcy Edycji „odkupienie" nagrody za zaproponowaną podczas rozmowy telefonicznej Nagrodę Specjalną tzn. w miejsce wybranej przez Zwycięzcę Edycji nagrody proponuje Nagrodę Specjalną, która stanowić może kwotę pieniężną w zasugerowanej Zwycięzcy Edycji wysokości, albo może stanowić nagrodę rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 1 000 zł brutto, albo może stanowić nagrodę pieniężno-rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 1 000 zł brutto albo, albo może stanowić tajemniczą nagrodę negocjacji, o wartości nie mniejszej niż 1000 zł brutto.

9.13. W wypadku:
a) odmowy przez Zwycięzcę Edycji zamiany wskazanej przez siebie nagrody, zgodnie
z punktem 9.11.A litera f) albo 9.11.B litera f) Regulaminu na Nagrodę Specjalną, przedstawiciel Organizatora informuje Zwycięzcę Edycji, zgodnie z punktem 9.11.A litera h) albo 9.11.B litera h) Regulaminu, jaką uzyskał nagrodę;
b) przyjęcia przez Zwycięzcę Edycji Nagrody Specjalnej w miejsce wskazanej przez siebie, zgodnie z punktem 9.11.A litera f) albo 9.11.B litera f) Regulaminu nagrody Edycji, przedstawiciel Organizatora po przyznaniu Zwycięzcy Edycji Nagrody Specjalnej informuje Zwycięzcę Edycji, na jego życzenie, co było nagrodą wybraną przez niego, zgodnie z punktem 9.11.A litera f) lub 9.11.B litera f) Regulaminu;
c) w wypadku przerwania połączenia w trakcie negocjacji Zwycięzca Edycji otrzymuje wskazaną przez siebie nagrodę, zgodnie z punktem 9.11.A litera f) albo 9.11.B litera f) Regulaminu.

9.14. Nagrody Bonusowe mogą być przyznawane przez Organizatora, w poniższych przypadkach:
a) osobie o której mowa w punkcie 9.11.A litera e) albo i) Regulaminu albo 9.11.B litera e) albo i) Regulaminu, jeżeli osoba ta w danym dniu losowania dokonała Zgłoszenia do Rundy Bonusowej, przy czym każda nagroda Bonusowa nie jest mniejsza niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych) brutto,
b) osobie o której mowa w punkcie 9.11.A litera e) albo i) Regulaminu albo 9.11.B litera e) albo i) Regulaminu, która uzyska prawo do nagrody Edycji zgodnie z ww. punktami Regulaminu.

Nagrody Bonusowe przyznawane są z puli nagród Loterii. Nagroda Bonusowa przysługuje pod warunkiem, że późniejsza weryfikacja wykaże, iż Zwycięzca spełnia warunki określone w pkt. 7.1. Regulaminu,

9.15. Zwycięzca Edycji traci prawo do nagrody, jeżeli nie uda się uzyskać z nim połączenia w terminie 14 dni od daty uzyskania prawa do danej nagrody lub nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, lub odmawia podania danych personalnych (imienia nazwiska, nr PESEL nr i serii dowodu tożsamości), podaje dane niezgodne z danymi podanymi podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora o której mowa w pkt 9.10, odmawia przedłożenia dokumentów i złożenia niezbędnych oświadczeń (opisanych w pkt. 12.3 Regulaminu), lub odmawia odbioru nagrody, albo zapłaty przed odbiorem nagrody rzeczowej 10% zryczałtowanego podatku od nagrody o wartości co najmniej 2.280 zł brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku utraty przez Zwycięzcę nagrody Edycji prawa do tej nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.
W celu uzyskania połączenia ze Zwycięzcą Edycji Organizator podejmuje próby połączenia ze Zwycięzcą w powyższym 14 dniowym terminie. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest minimum trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 3 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.

X. Zasady wyłaniania zwycięzców Rund Dodatkowych w Loterii
10.1. W każdym dniu Okresu Zgłoszeniowego Organizator może przyznawać nagrody Dodatkowe. Prawo do nagrody Dodatkowej uzyskuje ten Uczestnik Loterii, którego zgłoszenie udziału w Loterii jest wylosowane przez Organizatora w danym dniu losowania nagród w Loterii, spośród zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem SMS zarejestrowanych w systemie rejestrującym Organizatora w czasie wskazanym w komunikatach SMS pochodzących od Organizatora, lub na antenie radiowej, np. w ciągu 30 minut w danym dniu losowania nagród w Loterii (dalej jako: „Runda Dodatkowa"). Po upływie czasu wskazanego przez Organizatora, z bazy zgłoszeń w Loterii wylosowane są dwie osoby - Zwycięzca i Uczestnik rezerwowy, a przedstawiciel Organizatora dzwoni do zwycięzcy na wylosowany numer telefonu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 10.2 i 10.3. Regulaminu. O przeprowadzeniu Rund Dodatkowych decyduje Organizator.

10.2. Organizator po wylosowaniu zwycięskiego zgłoszenia w ramach danej Rundy Dodatkowej wysyła Zwycięzcy SMS-a zwrotnego z informacją o wygranej i o niezwłocznej próbie podjęcia telefonicznego połączenia się z nim przez przedstawiciela Organizatora, a następnie przedstawiciel Organizatora podejmuje próbę połączenia telefonicznego z wyłonionym Zwycięzcą. Aby zostać Zwycięzcą nagrody Dodatkowej nie jest konieczne odebranie połączenia telefonicznego w dniu uzyskania prawa do nagrody Dodatkowej, z zastrzeżeniem punktu 10.4. Regulaminu. Połączenia telefoniczne mogą być rejestrowane i w miarę możliwości merytorycznych mogą być odtwarzane na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX.
Treść komunikatów zwrotnych dotyczących Rund Dodatkowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

10.3. W sytuacji, kiedy w trakcie wykonywania próby połączenia telefonicznego
z wylosowanym zwycięzcą pojawi się komunikat: „nie ma takiego numeru" (lub inny podobny sugerujący brak istnienia wybieranego numeru) procedura połączenia telefonicznego powtarzana jest w odniesieniu do Uczestnika wylosowanego jako rezerwowy. Połączenie z Uczestnikiem rezerwowym następuje w ciągu 10 minut od chwili powzięcia komunikatu sugerującego brak istnienia wybieranego numeru. Postanowienia Regulaminu dotyczące zasad uzyskiwania połączenia, wyrażenia zgody na rejestrację i wykorzystanie nagrania rozmowy dla celów promocyjno-reklamowych, przesyłania niezbędnych dokumentów, stosuje się odpowiednio do wyłonienia Zwycięzcy. W razie zaistnienia wypadku wskazanego w punkcie 10.4 Regulaminu, nagroda Dodatkowa nie jest przyznawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora. Osoby rezerwowe wykorzystywane są tylko do procedury opisanej powyżej w niniejszym punkcie regulaminu Loterii.

10.4. Zwycięzca nagrody Dodatkowej lub nagrody Bonusowej traci prawo do nagrody, jeżeli nie uda się uzyskać z nim połączenia w terminie 14 dni od daty uzyskania prawa do danej nagrody lub nie spełni warunków niniejszego Regulaminu, lub odmawia podania danych personalnych (imienia nazwiska, nr PESEL nr i serii dowodu tożsamości), podał inne niż w przedłożonych dokumentach (opisanych w pkt 12.3 Regulaminu), przedłożenia dokumentów i złożenia niezbędnych oświadczeń (opisanych w pkt 12.3 Regulaminu), lub odmawia odbioru nagrody albo zapłaty przed odbiorem nagrody rzeczowej 10% zryczałtowanego podatku od nagrody o wartości co najmniej 2.280 zł brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku utraty przez Zwycięzcę nagrody Dodatkowej lub nagrody Bonusowej prawa do nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.
W celu uzyskania połączenia ze Zwycięzcą przedstawiciel Organizatora podejmie próby połączenia ze Zwycięzcą w powyższym 14 dniowym terminie. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest minimum trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 3 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.

10.5. Postanowienia Regulaminu dotyczące zasad losowania numerów telefonów, uzyskiwania połączenia, wyrażenia zgody na rejestrację i wykorzystanie nagrania rozmowy dla celów promocyjno-reklamowych zgodnie z pkt 9.9, przesyłania niezbędnych dokumentów, stosuje się odpowiednio do wyłonienia Zwycięzców Rund Dodatkowych.

XI. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii.
11.1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii sprawuje Komisja Loterii powołana przez Organizatora, w skład której wchodzi m.in. osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania przebiegu Loterii.

11.2. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowań nagród.

11.3. Nagrody pieniężne są przesyłane wyłącznie osobom, których dane osobowe przesłane w liście poleconym przesłanym do Organizatora, o którym mowa w punkcie 12.3 Regulaminu, zgodne są z danymi podanymi przez osoby, które wygrały nagrody pieniężne, w trakcie połączenia telefonicznego w trakcie przyznawania nagrody, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty uzyskania prawa do nagrody pieniężnej, które są uprzednio zweryfikowane przez Organizatora w dokumentach potwierdzających wygraną w Loterii, o których mowa w punkcie 12.3 Regulaminu.

11.4. Nagrody rzeczowe są wydawane wyłącznie osobom, których dane osobowe podane podczas odbioru danej nagrody rzeczowej, są zgodne z danymi podanymi w trakcie połączenia telefonicznego w trakcie przyznawania nagrody, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty uzyskania prawa do nagrody rzeczowej, które są uprzednio zweryfikowane przez Organizatora w dokumentach potwierdzających wygraną w Loterii, o których mowa w punkcie 12.3 Regulaminu.

11.5. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone ze Zwycięzcami Edycji prowadzone podczas przyznawania nagród, są nagrywane. Nagrania są przechowywane do 6 miesięcy po zakończeniu Loterii. Uczestnik Loterii, którego rozmowa była nagrywana, może w ramach postępowania reklamacyjnego żądać udostępnienia tego nagrania. Nagrania przechowywane są w siedzibie Organizatora.

XII. Sposób i termin ogłaszania wyników.
12.1. O uzyskaniu prawa do nagrody w Loterii oraz o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody, zwycięzcy są informowani telefonicznie, z zastrzeżeniem punktu 10.4 Regulaminu. W wypadku uzyskania prawa do nagrody w Loterii po godzinie 16.00, zwycięzcy mogą być informowani telefonicznie o tym fakcie w dniu następnym, zaś wypadku uzyskania prawa do nagrody w Loterii w sobotę, zwycięzcy mogą być informowani telefonicznie w najbliższy poniedziałek.

12.2. Do każdego Zwycięzcy Loterii (po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej
z przedstawicielem Organizatora o zwycięstwie w Loterii oraz o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody), Organizator wysyła w terminie 21 dni, list polecony zawierający instrukcję dotyczącą zasad nabycia prawa do odbioru nagrody.

12.3 Prawo do odbioru nagrody Zwycięzca nabywa po doręczeniu do Organizatora osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Jesienna loteria RMF 2016" (najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora listu poleconego, o którym mowa w punkcie 12.2 Regulaminu), kserokopii dowodu potwierdzającego tożsamość Uczestnika, oświadczenia o ukończeniu 18 lat oraz o nie podleganiu zastrzeżeniom pkt 7.1 Regulaminu oraz wskazania numeru konta bankowego lub adresu do korespondencji w celu wydania nagrody.
O nabyciu prawa do odbioru nagrody decyduje data wpływu do Organizatora ww. listu poleconego zawierającego powyższe dokumenty.
W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.

12.4. Każdy z Uczestników Loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania/adres do doręczeń na terytorium Polski lub numer konta bankowego, jest zobowiązany powiadomić
o powyższym fakcie Organizatora Loterii najpóźniej 7 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród. W przeciwnym wypadku Organizator uzna, że do Zwycięzcy została wysłana nagroda w prawidłowy sposób i ryzyko utraty nagrody spoczywa na Zwycięzcy.

12.5. Wyniki losowania w Loterii oraz Zwycięzcy (przez podanie wyłącznie imienia
i miejscowości) są ogłaszani na stronie internetowej www.rmf.fm i/lub www.audiotex.pl do dnia 10 stycznia 2016r.

XIII. Zasady przyznawania i wydawania Nagród.
13.1. Nagrody pieniężne są przekazywane Zwycięzcom nie później niż do dnia 15 marca 2017r.

13.2. Nagrody rzeczowe są przekazywane zwycięzcom nie później niż do dnia 15 marca 2017r.

13.3. Nagrody pieniężne są przekazywane na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na podany adres lub w inny sposób ustalony ze zwycięzcą, przy czym w wypadku żądania zwycięzcy w Loterii przekazania nagrody pieniężnej powyżej kwoty 500,00 zł przekazem pocztowym, koszty takiego przekazu pocztowego pokrywane są przez tego Zwycięzcę i Organizator dokonuje potrącenia kosztów przekazu pocztowego z należnej zwycięzcy nagrody pieniężnej.

13.4. Nagrody rzeczowe są przekazywane przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres na terenie Polski wskazany przez Zwycięzcę, albo we wskazanym przez Organizatora miejscu na terenie Polski zaakceptowanym przez Zwycięzcę, albo są dostarczane przez Organizatora w miejsce ustalone ze Zwycięzcą.

13.5. Nagrody pieniężne przekraczające kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 6a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361), są wydawane po potrąceniu 10% zryczałtowanego podatku od nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

13.6. W wypadku gdy wartość nagrody rzeczowej należnej Zwycięzcy w Loterii przekroczy kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 6a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.361), wówczas Zwycięzca zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi Loterii zryczałtowanego podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody rzeczowej brutto. O obowiązku wpłacenia ww. zryczałtowanego podatku osoba reprezentująca Organizatora powiadamia Zwycięzcę podczas rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej zgodnie z punktem 9.15. Regulaminu. Informacja o nr rachunku bankowego na który należy wpłacić ww. zryczałtowany podatek, podawana jest Zwycięzcy w Loterii w liście poleconym, o którym mowa w punkcie 12.2 Regulaminu.
Zwycięzca zobowiązany jest najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r. dostarczyć osobiście lub przesłać (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Jesienna loteria RMF 2016" dowód zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od nagród.

13.7. Nie spełnienie przez Zwycięzcę któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie Loterii skutkuje odmową wydania nagrody przez Organizatora Loterii.

13.8. Nagrody, które nie są odebrane przez Zwycięzców w terminie wskazanym
w niniejszym Regulaminie lub nagrody, których wydania Organizator Loterii odmówi z uwagi na naruszenia Regulaminu, pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii.

XIV. Reklamacje
14.1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Loterii
z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w okresie od dnia rozpoczęcia Loterii jednakże nie później niż do dnia 3 kwietnia 2017r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje wpływające na adres siedziby Organizatora po dniu 28 lutego 2017r. nie są rozpatrywane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczenia przesyłek z reklamacją przez osoby trzecie, którym Uczestnik powierzył doręczenie Organizatorowi reklamacji. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji doręczonej po 3 kwietnia 2017r.

14.2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje przesłane w formie pisemnej na adres: Audiotex Polska Sp. z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa z dopiskiem „Jesienna loteria RMF 2016 - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania, przyczynę reklamacji.
Reklamacja jest rozpatrzona w terminie 20 dni od dnia następującego po dacie jej doręczenia, włączając w to wysłanie powiadomienia o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego przesyłki zawierającej odpowiedź na reklamację). Powiadomienie o rozstrzygnięciu następuje listownie na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

XV. Przedawnienie roszczeń
15.1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy od daty,
w której roszczenie stało się wymagalne i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

15.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z przeprowadzaną Loterią są poddane jurysdykcji sądów powszechnych.

15.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnego.

XVI. Postanowienia końcowe
16.1. Treść Regulaminu jest udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul Motorowej 1 oraz na stronie www.audiotex.pl, przez cały okres Loterii, tj. od dnia
10 sierpnia 2016r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. oraz w Okresie Zgłoszeń na podstronie internetowej www.rmf.fm poświęconej Loterii. O udostępnianiu treści Regulaminu Organizator informuje również w programie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX oraz w trakcie Okresu Zgłoszeń. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Audiotex Polska Sp. z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa z dopiskiem „Jesienna loteria RMF 2016 - regulamin".

16.2. Osoby prowadzące audycje związane z losowaniami i rozmowami z Uczestnikami na antenie Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX, są zatrudnione przez Organizatora Loterii, także na podstawie innego stosunku niż umowa o pracę.

16.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości tekstowych (SMS-ów) wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału
w Loterii (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości tekstowej SMS jest wynikiem działania operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik). Zgłoszenia do Loterii niespełniające wymogów Regulaminu nie są uwzględnione.

16.4. Wszelkie materiały i treści promocyjne i reklamowe dotyczące Loterii przekazywane do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii mają charakter informacyjny i nie wprowadzają w błąd co do rodzaju i zasad Loterii ani rodzaju i wartości nagród.

16.5. Uczestnicy postępujący w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i wbrew słusznym interesom Organizatora i/lub Radia RMF FM i/lub RMF MAXXX, między innymi poprzez: dyskredytowanie ich, podawanie informacji godzących w ich dobre imię, reklamowanie stacji radiowych innych niż RMF FM i/lub RMF MAXXX, bądź zachowanie nie licujące z ogólnie przyjętymi zasadami, oraz naruszający zasady uczciwej gry, mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z Loterii.

16.6. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia prowadzenia Loterii,
w wypadku wprowadzenia żałoby narodowej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na czas obowiązywania tej żałoby.

16.7 Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.